Polityka prywatności

Polityka Prywatności
W LingWish Szkoła Języków Obcych w Dominowie Teresa Tuziemska

 

 1. Zgodnie z RODO – rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)
 2. Administratorem Danych Osobowych w Szkole LingWish (zwanej dalej „Szkołą”) jest Teresa Tuziemska prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną jako LingWish Szkoła Języków Obcych w Dominowie Teresa Tuziemska, NIP: 7131497335
 3. Wszystkie dane przetwarzane przez Administratora zostały podane dobrowolnie podczas podpisywania Umowy o świadczenie usługi nauczania języka obcego. Są to: imię i nazwisko Kursanta lub jego prawnego Opiekuna, adres email, telefon kontaktowy, adres zamieszkania.
 4. Oprócz danych wymienionych w punkcie 3., Administrator przetwarza również zdjęcia wykonane podczas zajęć w Szkole, starając się, aby identyfikacja poszczególnych osób nie była jednoznaczna. Zgody na przetwarzanie zdjęć Uczniowie lub ich Opiekunowie udzielili dobrowolnie podczas podpisywania Umowy. Zdjęcia są wykorzystywane do promocji Szkoły na portalu Facebook oraz na stronie internetowej www.lingwish.pl
 5. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
 6. a) rozliczenia podatkowe, w tym przesyłanie faktur do biura księgowego, z którym została podpisana odpowiednia umowa powierzenia;
 7. b) prowadzenie dokumentacji zajęć – imiona i nazwiska Uczniów w dzienniku elektronicznym, wraz z ocenami uzyskanymi z testów i innych prac;
 8. c) sprawdzanie i analiza testów wiedzy językowej oraz informowanie o wynikach Opiekunów Uczniów za pośrednictwem wiadomości sms
 9. d) promocja Szkoły (wyłącznie jak w punkcie 4)
 10. e) informowanie Uczniów lub ich Opiekunów o organizacji zajęć i wszelkich kwestiach związanych z nauką w Szkole za pośrednictwem wiadomości sms.
 11. Administrator udziela dostępu do danych osobowych Uczniów lektorom Szkoły, po podpisaniu odpowiedniej umowy powierzenia. Lektorzy dysponują imieniem i nazwiskiem, zdjęciami oraz wynikami nauczania Uczniów (wyniki testów i innych prac w zakresie działalności Szkoły).
 12. Dane osobowe Uczniów i ich Opiekunów nie są udostępniane ani sprzedawane żadnym innym podmiotom w żadnych celach. Są odpowiednio chronione i przechowywane.
 13. Administrator nie wykorzystuje danych osobowych do profilowania
 14. Uczniowie / prawni Opiekunowie mają prawo:
 15. a) do wglądu w swoje dane osobowe i dane osobowe swoich dzieci
  b) do modyfikacji danych w dowolnym momencie
  c) do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
  d) do bycia zapomnianych – tj żądania usunięcia swoich danych z zasobów Administratora

W powyższych celach lub w przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości należy skontaktować się bezpośrednio Administratorem Danych Osobowych.